استیکر

فلکس چیست؟

فلکس چیست؟ تابلوهایی که سر در مغازه ها مشاهده می کنید فلکس هستند. همان هایی که از زیرشان نور تابیده می شود و خودنمایی می کنند. حالا بدانیم فلکس چیست؟ بنر هم که همان چاپ های معمولی است که عمومی ترین استفاده از آن را در بالا با ذکر مثال نمایش دادیم. مزیت نسبی استفاده …

فلکس چیست؟ ادامه »