بنر ایرانی

بنر ایرانی

بنر ایرانی شبه بنر ایرانی جدید در صنعت چاپ و تبلیغات ایران است. اوایل امسال بود که با چند برابر شدن قیمت ارز بنر های مصرفی چاپخانه داران چند برابر افزایش یافت. همچنین افزایش چند برابری تعرفه ها که در سال های گذشته از ۴ درصد به ۳۲ درصد رسیده بود خرید بنر را برای …

بنر ایرانی ادامه »